MiliCity e-poe üld- ja tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna milicity.eu, juhitud firmaga MILICITY OÜ (reg. code 14210764, ), vahel MiliCity e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad MiliCity e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. MILICITY OÜ on õigustatud MiliCity e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje milicity.eu kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel milicity.eu. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja  MILICITY OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. MiliCity e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.2. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest  MILICITY OÜ arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest on võimalik tasuda:

1) arvega – Klikkides tellimuse kinnituse leheküljel „Maksa pangaülekandega“ ja kinnitage oma valikut – mille järel teile saadetakse e-mailile tellimuse kinnitus. Arve saadetakse Teile e-mailiga peale ostusumma tasumist.

2) krediitkaardiga või deebitkaardiga PayPal süsteemi kaudu.

4.3. Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 7 päeva jooksul laekunud.

4.4. Tellimuse tühistamise või ostetud toote tagastamise korral tagastatakse ostusumma vastavalt tellimuse vormistamisel valitud makseviisile:

Tagastatavast summast peetakse kinni transporditasu ja/või kauba väärtuse vähenemise hüvitis punktis 6.2 sätestatud juhtudel.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.2. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

5.2. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest  MILICITY OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.2. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.2.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates MiliCity e-poe elektronposti aadressile sd@milicity.eu vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu,saates MiliCity e-poele vastavasisulise teate. Toote tagastamise soovist saab teatada, kasutades vastavat vormi.. Kauplusesse tagastamisel kuulub kliendil tasumisele 10€ kauba transpordi kulu. Kasutamise tunnustega toodete tagastuse puhul on  MILICITY OÜ-l õigus tagastusest keelduda või leppida kokku asja väärtuse vähendamise hüvitises. Tasaarvestamiseks saadab  MILICITY OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja  MILICITY OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1.  MILICITY OÜ ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode  MILICITY OÜ kulul.

73. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1.  MILICITY OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate  MILICITY OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2.  MILICITY OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida  MILICITY OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist MILICITY OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.2. Teie ja  MILICITY OÜ vahel seoses MiliCity e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Tallinna Linnakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Diskleimer

10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab  MILICITY OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3.  MILICITY OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 300 EUR'i maksev käekell on järsku müügis 30 EUR'iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

10.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib MiliCity e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul MiliCity e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses.